Tanulmányok

 • 1948-1955. Középiskolai tanulmányok a budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumban
 • 1956-1961 Erdőmérnöki Főiskola, okleveles erdőmérnök


Tudományos fokozat

 • 1976. Erdészeti és Faipari Egyetem. Egyetemi doktori cím.
 • 1986. Tudományos Minősítő Bizottság. Mezőgazdasági tudomány kandidátusa (CSc.)
 • 1995. Nyugat-Magyarországi Egyetem, habilitált doktor (Dr. habil.)


Nyelvismeret

 • Német középfok


Szakmai pályafutás

 • 1961-1962. erdőrendező, Országos Erdészeti Főigazgatóság 1. sz. Erdőrendezőség
 • 1962-1967. tanársegéd, Erdőmérnöki Főiskola, Erdővédelem-tani Tanszék
 • 1967-1987. egyetemi adjunktus Erdészeti és Faipari Egyetem
 • 1987-1995. egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem
 • 1995 - egyetemi tanár


Oktatómunka

 • Az Erdő- és Faanyagvédelmi Intézetben a nappali egyetemi képzésben az Erdővédelem-tan és a Faanyagvédelemtan c. tárgyakat oktatom, és 3 szakirányú tantárgy oktatója is vagyok.
 • Az erdészeti növényvédelmi szakmérnök képzésben annak megindulása óta négy tantárgy oktatásával veszek részt.
 • A főiskolai szintű vadgazda mérnök képzésben korábban 3, jelenleg 1 tantárgyat oktatok.
 • A Budapesti Műszaki Egyetemen, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a
 • PATE Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kara Növényvédelmi Intézetében több alkalommal meghívott oktatóként előadásokat tartottam és gyakorlatokat is vezettem.
 • Az oktatott tantárgyakból jegyzeteket írtam, és a gyakorlatokhoz segédanyagot állítottam össze. Összesen 11 különféle egyetemi és más felsőfokú jegyzetnek, kéziratnak vagyok a szerzője vagy társszerzője.
 • A Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Karai doktorképzésében összesen 4 tantárgy meghirdetésével, mind a két karon részt veszek


Kutatómunka

 • A legfontosabb önálló kutatási témám a gyapjaslepke táplálkozásbiológiájának, erdőgazdasági kártételének és az ellene való védekezésnek a vizsgálata volt. A témából 1976-ban egyetemi doktori értekezést készítettem, amelyet "summa cum laude" eredménnyel védtem meg. A kutatómunkát tovább folytatva "A gyapjaslepke erdőgazdasági kártétele és az ellene való védekezés" címmel elkészítettem kandidátusi disszertációmat, amelyet 1986-ban védtem meg.
 • További fontos kutatási témám az erdei fafajok pusztulásos megbetegedésének a vizsgálata (kocsányos és kocsánytalan tölgy, fűz, éger). Ebben a munkában az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztályával volt közös kutató munkánk.
 • A Szigetköz Biológiai Megfigyelőrendszere: Erdővédelmi Monitoring programjának a témavezetője vagyok. A munka során értékes adatokat kaptunk és szolgáltattunk a Duna elterelésével kapcsolatosan az erdők egészségi állapotában bekövetkezett változásokról. A NITROKÉMIA RT Környezetvédelmi Szakértői Bizottságának tagjaként mintegy 20 éven keresztül a környezetterhelő anyagoknak az erdei fákra gyakorolt hatását vizsgáltam.
 • A nemesnyár anyatelepek vírusfertőzöttségének a vizsgálatát végző team munkáját szerveztem és irányítottam (FM pályázat).
 • A Hamburgi Egyetemmel együttműködve COPERNICUS program keretében az akác faanyagának farontó gombákkal szembeni ellenálló képességének a vizsgálatát is folytattam


Publikációs tevékenység

 • Összes publikációm száma 60, amelyből 47 tudományos cikk, dolgozat, disszertáció, könyvrészlet, konferencia kivonat, II egyetemi jegyzet, mérnök továbbképző anyag, útmutató, határozókulcsok, segédanyag és 2 népszerűsítő cikk.
 • Külföldön 9 tudományos cikkem jelent meg.
 • Fentieken kívül összesen mintegy 450 faanyagvédelmi és erdővédelmi tárgyú szakvéleményt is összeállítottam.
 • Több szakkönyvnek vagyok a lektora.


Hazai és külföldi szakmai szervezetekben viselt tagság

 • 1998 óta a Mérnöki Kamara tagja
 • Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Bizottság Erdészeti Albizottságának az erdészeti tagja
 • Magyar Szabványügyi Testület Erdészeti és Faipari Műszaki Bizottsága faanyagvédelmi szabványosítási munkacsoportjának tagja
 • MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottság Entomológiai, Növénykórtani Munkabizottságának tagja
 • Erdészeti Szakbizottság Erdőgazdálkodási Munkabizottságának tagja
 • Országos Erdészeti Egyesület Erdővédelmi Szakosztályának tagja
 • Erdőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottsági tag
 • Korábban hosszabb ideig tagja voltam az EFE Egyetemi Tanácsának és az Erdőmérnöki Kar Tanácsának
 • Rektor helyettesként a Soproni Egyetem Doktori Tanácsának és a Doktori Iskolának voltam az elnöke.
 • IUFRO S2.06-l4 "Komplex betegségek" munkabizottságának tagja
 • A IUFRO-ban az International Council-ban Magyarország egyik képviselője voltam
 • Jó kapcsolataim vannak az Albert-Ludwigs-Universitat Erdészeti Állattani Intézetével (Freiburg), a Baden-Württenbergi Erdészeti Kutató Állomás Erdővédelmi Osztályával (Freiburg) és a Hamburgi Egyetem Fabiológia részlegévei, valamint a BOKU Wien társintézményével.
 • A faanyagvédelem témakörben a védekezési eljárások kidolgozásával, valamint új típusú
 • Faanyagvédőszerek vizsgálatával és EN szerinti minősítésével foglalkozom. Ezen a területen szakértői tevékenységet is folytatok. A gyakorlati erdőgazdálkodással szoros kapcsolatot tartok, ma már minden, a gyakorlatban dolgozó erdőmérnök tanítványom volt. A különböző erdővédelmi problémák kivizsgálására és megoldására gyakran hívnak az erdőbe, aminek szívesen eleget is teszek


Egyetemi vezetői és közéleti tevékenység

 • 1990-2001 tanszékvezető, Erdővédelem-tani Tanszék
 • 1994-1997 tudományos rektor helyettes, Erdészeti-és Faipari Egyetem